بازی پروانه

مجموعه پریکو با قرارداد انحصاری، مجری تبلیغات و روابط عمومی بازی پروانه شد. بر اساس این قرارداد زمان شروع پروژه از اردیبهشت ماه سال ۹۳ آغاز و تا تابستان همان سال ادامه داشت. با توجه به بزرگ بودن بازی پروانه برنامه ریزی بسیار دقیقی برای این بازی انجام شد.

با این حال به دلیل تاخیرهای مکرر از سوی شرکت سازنده در کار، در نهایت قرارداد فسخ شد و این شرکت از برنامه کلی نوشته شده و مشاوره‌های داده شده شخصا استفاده نمود.